Blue Flower

BEGRAFENISVERENIGING  “DE LAATSTE EER” LUTTEN-SLAGHAREN EN OMSTREKEN.

De statuten van de vereniging ( goedgekeurd in de ledenvergadering van ………………………….)

Geven het volgende weer inzake het huishoudelijk reglement.

Vermeld wordt o.a. dat de algemene ledenvergadering een of meer reglementen kan vaststellen en wijzigen, waarin onderwerpen worden geregeld, waarin door de statuten niet of niet volledig wordt voorzien. Een reglement mag geen bepalingen bevatten in strijd met de wet of genoemde statuten.

Zoals in de statuten weergegeven is het doel van de vereniging het geven van een financiële tegemoetkoming voor de uitvaart van overleden leden en hun gezinsleden. De tegemoetkoming voor de uitvaart wordt gegeven onder de voorwaarden zoals nader beschreven wordt in dit huishoudelijk reglement.

Leden kunnen zijn meerderjarige personen die binnen het werkgebied van de vereniging wonen. Leden zijn zij die zich schriftelijk als lid bij de secretaris hebben aangemeld en door het bestuurd als lid zijn toegelaten. Bij aanmelding voor het lidmaatschap buiten de termijn van meerderjarigheid kan het bestuur een financiële bijdrage als voorwaarde voor het lidmaatschap vragen. Ieder lid is jaarlijks een contributie verschuldigd. De hoogte van de contributie wordt jaarlijks vastgesteld in de algemene ledenvergadering. Kinderen zijn gratis meeverzekerd.

 

De financiële tegemoetkoming geldt bij overlijden voor:

- Een lid

- De minderjarige kinderen van het lid

- De minderjarige stiefkinderen van het lid

- De kinderen waarover het lid voogd is

 

Het uit te keren bedrag bij overlijden:

- Lid: hele uitkering

- Kind: indien beide ouders bij leven contributie hebben betaald: hele uitkering

- Indien één ouder bij leven contributie betaald heeft: halve uitkering

- Vroeggeboorte: indien beide ouders bij leven contributie hebben betaald de werkelijke uitvaartkosten met een maximum van de standaarduitkering,

- Indien één ouder bij leven contributie betaald heeft de helft van dit bedrag.

- Pleegkinderen zijn niet meeverzekerd, voor hen geldt bij overlijden geen financiële tegemoetkoming.

 

De financiële tegemoetkoming wordt uitgekeerd aan de begrafenisondernemer, die deze verrekend met de daadwerkelijke uitvaartkosten.

Regels m.b.t. contributie:

1. De contributie per lid wordt jaarlijks vastgesteld. Leden die geen bankincasso hebben afgegeven, worden van een contributieverhoging op de hoogte gesteld met het verzoek het bedrag bij de bank aan te passen.

2. Kinderen tot 18 jaar zijn gratis meeverzekerd indien zij aangemeld zijn bij de secretaris.

3. Leden dienen een adreswijziging, geboorte van een kind, wijziging van een bank-/gironummer etc., door te geven aan de secretaris van de begrafenisvereniging. Voornamelijk het melden van geboorte van een kind is van belang (zie hierboven).

4. De bijdrage van een lid dat bij aanmelden ouder is dan 18 jaar is vastgesteld op 60% van het jaarlijkse contributiebedrag x het aantal jaren vanaf 18 jaar. Indien de partner al lid is vanaf meerderjarigheid, dan geldt: jaarlijks contributiebedrag x het aantal jaren vanaf 25 jaar.

5. Leden die een betalingsachterstand in de contributie hebben van meer dan 6 maanden, kunnen geen aanspraak meer maken op enig recht van de vereniging. In dat geval kunnen ook de nabestaanden de achterstand niet meer betalen om zo weer van de rechten te genieten.

Op besluiten tot vaststelling en tot wijziging van een reglement is het bepaalde in artikel …….. van de statuten, leden…, …., en van overeenkomstige van toepassing.

 

Vastgesteld tijdens de ledenvergadering van ……………………………………